Polityka Prywatności naszej firmy

Ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2021

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest: G-Plus Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach ul. 1-go Maja 12, 27-200 Starachowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Kielce X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000141529, REGON 291168030, NIP 664-18-83-870. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: G-Plus Partners Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 12, 27-200 Starachowice lub email: info@gplus.pl
 2. U Administratora nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu obróbki skrawaniem stali, aluminium, tworzyw sztucznych jak również odlewów żeliwnych. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy G-Plus Partners Sp.z o.o.
 5. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom G-Plus Partners Sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zadzwoń już dziś

Jesteśmy tu dla wszystkich Twoich potrzeb związanych z naszą działalnością!

ZADZWOŃ: +48 41 275-53-60